Kültür Komitesi

Komitenin öncelikleri şöyledir: 

 • Tüm somut olmayan kültürel miraslar ve bunları yaşatan insan topluluklarının tespiti ve korunması 
 • Somut kültürel mirasların çatışma, doğal afetler, kasıtlı saldırılar ve benzeri etkenlere karşı korunması ve tehdit altındaki öncelikli bölgelerin belirlenmesi 
 • Kültürel mirasa dair yerel farkındalığın ve sahiplenmenin arttırılması 
 • Kültürel çeşitlilik ve kültürel haklar konularının üzerinde sorumluluk bilinciyle durulması 
 • Geleneksel turizm anlayışı yerine sürdürülebilir ve alternatif turizm modellerinin teşviki  
 • Yerelin değerlerine ve kaynaklarına saygılı bir turizm anlayışının yerleştirilmesi 

 [hem] zengin kültürel arka plan hem de doğal güzellikleriyle bölge aynı zamanda dünyanın önde gelen bir turizm kavşağıdır. Uzun Akdeniz sahil şeridi, güneşli gün sayısının fazlalığı ve tesisleşmenin yaygınlığı kıyı turizmini; akarsu ve dağ gibi doğal zenginlikler doğa ve spor turizmini; sağlık sektöründeki ilerlemeler sağlık turizmini; tarihi sit alanları ve müzeler kültür turizmini; üç büyük dinin önemli merkezlerinin bu bölgede oluşu ise dini turizmi beslemekte ve bunlar turizmin MEWA bölgesindeki ana kategorilerini oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam turizm hareketliliğinin yaklaşık %9’una (World Bank) ev sahipliği yapan bölge, ciddi ilerlemeler kaydetse de potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır.  

Kültür ve Turizm, kesişim kümesi büyük ve koordinasyonu sağlanması gereken iki alandır. Özellikle kültürün turizm kapsamındaki rolünün genişletilmesi hem sürdürülebilirlik hem de niteliksel kalkınma açısından çok önemlidir.  

20. yüzyılın ortalarında Akdeniz sahillerinde tesisleşme büyük bir hız kazanmış ve tatil paketleriyle Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Güney Avrupa kıyıları büyük bir dönüşüm geçirmiş ve endüstriyel kıyı turizminin merkez üsleri olmuştur.  

Beraberinde hem çeşitli imkânlar hem de sorunlar getiren bu dönüşüm aynı zamanda modern “turist” kimliğini büyük ölçüde şekillendirmiştir. Geçmişin kültür-odaklı “seyyah” ve “gezgin”lerinin yerini, ekonomik fırsatlarla bu kıyı hatlarına çekilen tüketim odaklı turistler almıştır. Bu, turizmi ciddi bir sanayi kolu haline getirmekle beraber ele alacağımız birçok sorunu da doğurmaktadır. Dolayısıyla başta kültür turizmi olmak üzere alternatif turizm kategorileri, “nitelikli turist ve turizm” felsefesiyle teşvik edilmeli ve benimsenmelidir” 

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Politika Belgesi  

2019-2022 Dönemi Komite Faaliyetleri 

Toplantılar 

Açıklamalar 

Yayınlar 

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi; Roma Belediyesi ve UCLG Kültür Komitesi öncülüğünde hazırlanan kültüre erişim ve kültürel haklara dair Roma Şartı’nın hazırlanması ve uygulanmasındaki katılımcılardan biridir. 

Komite Başkanı: Girne Belediyesi (KKTC

Komite Eş Başkanları: 

 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (Türkiye
 • Nevşehir Belediyesi (Türkiye
 • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (Türkiye
 • Tebriz Belediyesi (İran
 • Beit Jala Belediyesi (Filistin